MR / GMR

De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Algemeen

De medezeggenschapsraad (MR) is een onafhankelijke raad om het overleg tussen de verschillende geledingen (ouders en leerkrachten) en het bevoegd gezag (directeur) op gang te brengen en te houden. De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school. De MR komt op voor de belangen van kinderen, ouders en personeel. Haar werk is gericht op de beleidsmatige aspecten van de school. Hiervoor heeft de MR op bepaalde onderwerpen een wettelijk advies- of instemmingsrecht. Ook kan zij ongevraagd advies geven of informatie vragen over onderwerpen die onder de ouders of leerkrachten leven.

Anne Bokma        Florinda Bakker      Erwin Priem
Minke Venker      Linda Jansen           Niet op de foto: Sanne de Roy

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer elke 6 weken in principe op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur. De vergaderingen staan in de schoolagenda en worden in de nieuwsbrief aangekondigd. De vergadering van de MR zijn openbaar. Elke belanghebbende heeft het recht de vergadering ‘passief’ bij te wonen. De notulen van de MR vergaderingen zijn hier terug te vinden op de Arcade website.

Advies- en Instemmingsrecht

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken: beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag; de schoolbegroting; de taakverdeling binnen de schoolleiding; het vakantierooster; nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school. De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken: verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan; het schoolreglement; beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan, zoals: de samenstelling van de formatie; taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals: verandering van grondstelling van de school; vaststelling van de schoolgids; vaststelling van de onderwijstijd; de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang. De bevoegdheden zijn terug te vinden in het MR-Reglement van Arcade.

Gemeenschappelijke MR

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin de elf montessorischolen die bij Stichting Monton zijn ondergebracht elk twee afgevaardigden hebben (een ouder en een leerkracht). De GMR behandelt onderwerpen betreffende de gehele Stichting Monton, en heeft dus inspraak en adviesrecht met betrekking tot het bestuursbeleid.

Samenstelling

Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op dit moment bestaat de MR uit 6 leden: 3 leerkrachten en 3 ouders. Namens de leerkrachten:

 • Florinda (groep Zwart) – tevens lid van de GMR
 • Sanne (groep Blauw)
 • Minke (groep Turquoise en Rood)

Namens de ouders:

 • Anne  (dochter in groep Bruin, zoon in groep Groen) – voorzitter van de MR en GMR
 • Linda (zoon in groep Groen, dochter in groep Rood, dochter op voortgezet onderwijs)
 • Erwin Priem (dochter in groep Roze, dochter in Paars, zoon in groep Blauw)

De ouderzetel in het samenwerkingsverband (voor Passend Onderwijs) wordt ingevuld door Annemieke Bouwman.

De werkwijze van de MR is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Contact

De MR wil bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en het zijn en blijven van een goede en prettige school voor onze kinderen. De MR heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar wil graag met ouders en leerkrachten van gedachten wisselen over het beleid en verschillende invalshoeken daarin. We willen graag weten wat er leeft op en rondom Arcade en zijn daarom gemakkelijk toegankelijk voor ouders en leerkrachten. U kunt ons aanspreken op het schoolplein en/of bereiken via e-mail: mr@montessoriarcade.nl De GMR is bereikbaar via e-mail: gmr@monton.nl

Notulen schooljaar 2018-2019:
Vergaderdata schooljaar 2018-2019:
 • MR1 1 oktober 2018
 • MR2 5 november 2018
 • MR3 4 februari 2019
 • MR4 18 maart 2019
 • MR5 20 mei 2019
 • MR6 1 juli 2019

Start: 19.00 uur in de
teamkamer.