De groepen

Onderbouw, middenbouw en bovenbouw

Onderbouw

rozeroodoranjegeel 

In onze onderbouw mogen de kinderen vanaf de dag na hun vierde verjaardag starten. Op Arcade werken kinderen van drie verschillende leeftijdsjaren samen in de groep. Wij vinden de totale ontwikkeling van het kind belangrijk en niet alleen het deel van de cognitieve capaciteiten. Vooral de vorming van het zelfbeeld en zelfvertrouwen en het gedrag van de kinderen wordt door ons intensief begeleid.

Zintuiglijke ontwikkeling

Voor het kind is de zintuiglijke ontwikkeling van groot belang. We hebben het dan over horen, zien, voelen, ruiken of proeven. Via de zintuigen leert het jonge kind lezen, schrijven en rekenen. De montessorimaterialen in de onderbouw zijn speciaal ontwikkeld om deze zintuiglijke ontwikkeling te bevorderen. Zo leert het kind zijn of haar omgeving te verkennen en kan het een start maken met de ontwikkeling van het denkvermogen.

Dagindeling

Elke onderbouwgroep werkt met een daglijn. Deze lijn bestaat uit verschillende dagritmekaarten. Elke dag kunnen er andere kaarten gebruikt worden, maar veel kaarten komen regelmatig terug. Zo zien de kinderen bijvoorbeeld wanneer het tijd is voor zelfstandig werken, eten of buiten spelen. Dat biedt structuur en geeft tijdsbesef.

Zelfstandig werken

De kinderen werken zelfstandig met de montessorimaterialen. Ze kiezen een werkje op hun eigen niveau uit de kasten en gaan aan de slag. Als ze een werkje nog niet eerder hebben gedaan krijgen ze een lesje van de leerkracht: de eerste aanbieding. Kiest het kind het materiaal vervolgens weer, dan volgen er uitdagende opdrachten om nog meer te kunnen leren. Alle materialen worden individueel aangeboden zoals ontwikkelingslesjes, opklimmend in moeilijkheidsgraad. De voorbereide omgeving daagt het kind uit en zet de ontwikkeling van de vrije keuze in gang. Kinderen worden ook gestimuleerd om samen te werken.

 

Onderbouw

 

 

Groepslessen

Naast zelfstandig werken en individuele lessen worden er ook groepslessen gegeven. In de groepslessen wordt aandacht besteed aan de taalontwikkeling. Deze lessen kunnen bestaan uit het vertellen van verhalen, het geven van luisteroefeningen, het laten uitbeelden en het leren van woorden en begrippen.

In de kring wordt met elkaar gezongen en worden materiaalspellen gegeven. Een groep kinderen gaat spelenderwijs met materiaal aan de slag. Er worden dan nieuwe dimensies van het materiaal voorgedaan, zodat de kinderen daarna zelfstandig in tweetallen of in kleine groepjes het spel kunnen spelen en zich eigen maken. Op maandag wordt er in de kring gepraat over het weekend. De kinderen mogen iets van thuis laten zien om hun verhaal kracht bij te zetten. Zij leren iets te vertellen in een groep en naar elkaar te luisteren.

Kosmisch onderwijs

Met verschillende themaprojecten spelen we in op de brede belangstelling van het kind voor de wereld om zich heen. We noemen dit kosmische lessen en hebben het dan over bijvoorbeeld een dier, seizoen of aardrijkskundig onderwerp. Rondom dit thema doen we ook knutselactiviteiten en iedere onderbouwgroep heeft een aandachtstafel. Hier stellen we alles tentoon wat met het thema te maken heeft, al dan niet door de kinderen zelf meegebracht.

Expressie

De school biedt het jonge kind ruime mogelijkheden om met expressie-activiteiten bezig te zijn. In de onderbouw kunnen kinderen tekenen, schilderen en boetseren. Ook veel aandacht besteden wij aan muziek, versjes, dans en drama. Spelactiviteiten die de fantasie stimuleren, zoals spelen in de poppenhoek, neemt in de onderbouw een belangrijke plaats in. Daarbij zijn er voor de ontwikkeling van de ruimtelijke oriëntatie verschillende blokken om te bouwen en puzzels aanwezig in de klassen.

Beweging

Beweging is voor jonge kinderen erg belangrijk. Op onze school is bewegingsvrijheid door de manier van werken ruim aanwezig. In iedere onderbouwgroep zijn dagelijks één of meerdere bewegingsmomenten. Dit varieert van bewegen in de klas, gymmen in het speellokaal en buiten spelen tot het bezig zijn met culturele activiteiten in de aula. Zo wordt bewegen op verschillende manieren gestimuleerd, van gestructureerd in de gymles tot een meer vrije vorm bij het buiten spelen.

Middenbouw

groenturquoisepaars

In de middenbouw gaat het kind verder waar het in de onderbouw is geëindigd. Een deel van de materialen uit de onderbouw zijn in de middenbouw ook aanwezig. De nadruk komt nu meer te liggen op instrumentele basisvaardigheden zoals lezen, rekenen, taal en schrijven. Dit gebeurt aan de hand van montessorimaterialen, zelfgemaakte werkjes of via (verplichte) opdrachten van de leerkracht(en).

Groepslessen

Bij het aanbieden van bijvoorbeeld een nieuwe spellingsregel of rekenvorm geeft de leerkracht een groepsles. In de middenbouw betekent dit dat één van de leerkrachten de kinderen van groep 3, 4 of 5 apart neemt voor een les. De andere leerkracht doet iets anders met de overige kinderen. Na de groepsles gaat het kind individueel of in tweetallen aan de slag met de nieuwe leerstof.

 

Middenbouw

 

 

 

 

Kosmisch onderwijs

In de middenbouw wordt ook gewerkt met verschillende thema’s, zoals het menselijk lichaam, hunebedden, of de geboorte. Er wordt een aandachtstafel gemaakt en er worden specifieke werkjes aangeboden rondom het thema. Als het kan wordt er een excursie aan een thema gekoppeld.

In de technieklessen krijgen kinderen in kleine groepjes een technische opdracht. Daarin leren ze hoe dingen in elkaar zitten, hoe ze werken en hoe je een technisch object kan maken.

De belangstelling van kinderen op alle vakgebieden krijgt gestalte door het maken van werkstukken, het geven van spreekbeurten of het houden van een ‘krantenbeurt’ of boekbespreking. Het effectief gebruik maken van de mediatheek en internet is daarbij heel belangrijk.

Expressie

Aan expressie zoals tekenen, schilderen of drama wordt ook in de middenbouw ruim aandacht gegeven. Er kunnen op dit gebied ook lessen voor de hele groep door de leerkracht gegeven worden. Kinderen werken individueel of samen aan creatieve activiteiten met verschillende technieken.

Beweging

In de middenbouw wordt er elke week anderhalf uur gegymd. De kinderen krijgen les van een bevoegd gymleraar en één van de leerkrachten. Meestal wordt de groep opgedeeld en krijgt de helft van de kinderen het eerste deel een balspel en de andere helft toestellen. Halverwege wordt gewisseld. De kinderen leren niet alleen bewegen, maar ook samenwerken.

Bovenbouw

blauwbruinzwart

In de bovenbouw kunnen kinderen zich langer concentreren en neemt de zelfstandigheid verder toe. Het kind werkt steeds minder met concrete materialen, omdat het meer in staat is tot abstractie, inoefenen en training van de leerstof. De instrumentele vaardigheden rekenen en taal worden verder ontwikkeld door het gebruik van de montessorimaterialen. In de loop van de drie jaren bovenbouw wordt begonnen met het vak Engels.

Zelfstandig werken

De kinderen werken meestal individueel of in kleine groepjes.

Groepslessen

Voor taal en rekenen vinden regelmatig groepsinstructies of groepslessen plaats.

 

Bovenbouw

 

 

 

 

 

 

Kosmisch onderwijs

Voor de herfstvakantie gaan alle bovenbouwleerlingen een week op werkweek in het kader van kosmisch onderwijs. Er zijn drie verschillende locaties met andere biotopen, die rouleren. Zo is er elk jaar voor alle kinderen nieuw aanbod: heide in Drenthe, löss en mergel in Zuid-Limburg en een waterrijk gebied op de Waddeneilanden.

De kinderen in de bovenbouw maken regelmatig een werkstuk en houden spreekbeurten. Hierbij maken ze ook veel gebruik van de computers (internet) in de groep en de mediatheek.

Beweging

In de bovenbouw wordt er elke week anderhalf uur gym gegeven door een bevoegd gymleraar.