De ouders

Onmisbaar op Arcade

Contact met ouders

Op verschillende manieren proberen wij met u in contact te blijven. Dit gebeurt via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en de ‘Kijk-je-wijzer’ voor algemene informatie. Voor informatie over de voortgang van uw kind kunt u terecht bij de leerkracht. Zijn er problemen die niet tussen ouder en leerkracht opgelost kunnen worden, dan kan er een afspraak met de directie of intern begeleider gemaakt worden.

U bent na schooltijd altijd welkom in de klas van uw kind om werkjes te bekijken en een kort gesprekje met de leerkracht te voeren. Wilt u een langer gesprek of maakt u zich bijvoorbeeld zorgen over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u een afspraak met de leerkracht maken op een specifiek tijdstip. Een dergelijk initiatief kan natuurlijk ook van de leerkracht uitgaan.

De leerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen door hun gedrag tijdens werkperiodes in de groep, bewegingsonderwijs en buitenspelen te observeren en te registreren. Dit gebeurt in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Aan de hand van de informatie uit dit systeem en de toetsuitslagen maakt de leerkracht twee keer per jaar een verslag voor de ouders. Zo krijgt u een beeld van de voortgang en ontwikkeling van uw kind.

Vier keer per jaar vindt een oudergesprek plaats, waarin u met de leerkracht kunt praten over de ontwikkeling van uw kind. Het eerste gesprek vindt plaats in de 2e of 3e week na de zomervakantie. Dit startgesprek heeft als uitgangspunt dat leerkracht(en) en ouders informatie over het kind delen. In het gesprek wordt gekeken naar komend schooljaar; wat heeft het kind aankomend schooljaar nodig en wat wordt verwacht van de leerkracht? Het tweede gesprek volgt in november. Dit is een facultatief gesprek. U ontvangt dan geen verslag. De leerkracht nodigt u hiervoor uit indien hij/zij dit nodig acht. De andere twee gesprekken volgen op een schriftelijk verslag in februari/maart en in mei/juni.

Eén keer per jaar is er een informatieavond voor alle ouders. De ouders van nieuw instromende kinderen zijn dan ook welkom. Op deze avond wordt er uitleg gegeven over een gedeelte van het Montessori materiaal.

Hulp in de klas

 

 

Op een moderne school met een breed leerstofaanbod en een groot aantal activiteiten gedurende het schooljaar is de hulp en de ondersteuning van ouders onmisbaar!

Klassenouders

De leerkrachten vragen aan het begin van ieder schooljaar één of twee klassenouders. Zij zijn betrokken bij feestelijke activiteiten, excursies en schoolreizen door te helpen met de organisatie, voorbereidingen en uitvoering. Dit kan natuurlijk ook door hier andere ouders voor in te zetten. Verder kan de leerkracht nog vragen om specifieke hulp bij praktische zaken. Op school is er een uitgebreide taakomschrijving van de klassenouder aanwezig.

Hulp in de klas

  • Mediatheek: hulp bij het uitlenen van vooral informatieve boeken en andere materialen. De kinderen, vooral uit de midden- en bovenbouw, maken er veel gebruik van.
  • Leesouders: helpen bij het (aanvankelijk) lezen. De leerkracht benadert aan het begin van het jaar ouders om te helpen bij het lezen. Deze ouders krijgen eerst instructie en lezen vervolgens gedurende het schooljaar één of meer keer in de week met een aantal kinderen.
  • Luizenouders: elke vrijdag na de vakantie vindt er luizencontrole plaats door ouders.
  • Schaakouders: een groepje kinderen uit de middenbouw en bovenbouw krijgt onder schooltijd schaakles.
  • Spaanse les: een native Spaans sprekende ouder geeft aan een groep kinderen uit de bovenbouw les in de Spaanse taal.
  • Techniekouders: in de middenbouw wordt er techniekonderwijs gegeven onder begeleiding van ouders.
  • Flitsouders: in de onderbouw en middenbouw kunnen kinderen geholpen worden bij het automatiseren van rekenen en letters en woorden.
  • Knutselen in de klas: soms zullen de leerkrachten bij knutselactiviteiten extra hulp nodig hebben.
  • Schoolreisjes/juffen- en meestersdag: bij bepaalde activiteiten vragen de leerkrachten om incidentele hulp.
  • Klusouders: allerhande klussen, bijvoorbeeld planken ophangen of materialen maken.

Tussenschoolse opvang

In ons continurooster blijven de kinderen tijdens de lunch op school. Eten doen ze in de klas met de leerkracht. Na het eten gaan de kinderen een half uur naar buiten om vrij te spelen onder toezicht van een leerkracht en overblijfouders. Bij slecht weer kan het zijn dat we met de kinderen binnen blijven. Uiteraard is er voor zowel binnen als buiten allerlei speel-, spel- en sportmateriaal. De school is verantwoordelijk voor de organisatie van het overblijven en roept hierbij de hulp in van TSO-ouders. Op woensdagmiddag is er geen TSO.