Leerlingenbegeleiding

Voor een optimaal leer- en zorgklimaat

Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van uw kind bespreekt de leerkracht dit in de eerste plaats met u. Gezamenlijk wordt er dan naar een oplossing gezocht, eventueel met hulp van de intern begeleider (IB’er). De leerkracht heeft de primaire verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg. De IB’er coördineert en begeleidt de leerkracht in het geven van extra hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Met ondersteuning van de IB’er stelt de leerkracht een plan van aanpak op om het kind doelgericht en gestructureerd te begeleiden. In dit plan staat beschreven hoe de begeleiding precies zal plaatsvinden en wat er gaat gebeuren gedurende het komende half jaar. Na die periode vindt een evaluatie plaats. U wordt hier als ouder altijd van op de hoogte gesteld.

Leerlingenbegeleiding

 

 

Samenwerking

Om een optimaal leerklimaat en zorgklimaat te bieden werkt de school samen met verschillende instanties:

  • IB-netwerk van Monton: De IB’ers van de verschillende scholen binnen Stichting Monton komen enkele keren per jaar bij elkaar om gebruik te maken van elkaars expertise.
  • SWV Utrecht PO: Samenwerkingsverband van alle primair onderwijs scholen van Utrecht. Bij dit samenwerkingsverband kan advies en ondersteuning (A&O) worden aangevraagd. Daarnaast kunnen hier ook arrangementen aangevraagd worden voor leerlingen waarbij de geboden basisondersteuning niet voldoet.
  • De onderwijsbegeleidingsdienst: Als de ontwikkeling van een kind achterblijft en er bijvoorbeeld sprake is van een leerachterstand of gedragsprobleem en de hulp die binnen de school al is geboden niet het gewenste effect heeft gehad, kan onderzoek van E-vizier worden ingekocht. De school neemt hiertoe altijd zelf het initiatief, na toestemming van de ouders.
  • GG&GD: Medewerkers van de jeugdgezondheidsdienst van de GG&GD verrichten op onze school bij kinderen periodiek medisch onderzoek. Bij alle kinderen uit groep twee wordt een screening voor logopedie afgenomen als u daar toestemming voor geeft. Daarnaast roept de schoolarts de kinderen uit groep twee op voor een periodiek onderzoek. In groep zes worden alle kinderen door de schoolverpleegkundige opgeroepen. Als dat nodig is kan hier verder onderzoek uit voortkomen.
  • OWT (ondersteuningswijkteam): Vier keer per jaar komen het buurtteam, de schoolarts, de jeugdverpleegkundige en de IB’er bij elkaar om de ondersteuning voor leerlingen te optimaliseren.
  • Andere instanties: In voorkomende gevallen kan er ook sprake zijn van contact tussen de school en andere instanties, bijvoorbeeld bureau jeugdzorg, GGZ (geestelijke gezondheidszorg), vertrouwensarts of particuliere hulpverleners.