Algemeen

De medezeggenschapsraad (MR) is een onafhankelijke raad om het overleg tussen de verschillende geledingen (ouders en leerkrachten) en het bevoegd gezag (directeur) op gang te brengen en te houden. De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school. De MR komt op voor de belangen van kinderen, ouders en personeel. Haar werk is gericht op de beleidsmatige aspecten van de school. Hiervoor heeft de MR op bepaalde onderwerpen een wettelijk advies- of instemmingsrecht. Ook kan zij ongevraagd advies geven of informatie vragen over onderwerpen die onder de ouders of leerkrachten leven.

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer elke 6 weken. De vergaderingen staan in de schoolagenda en worden in de nieuwsbrief aangekondigd. De vergadering van de MR zijn openbaar. Elke belanghebbende heeft het recht de vergadering ‘passief’ bij te wonen. De notulen van de MR vergaderingen zijn hier terug te vinden op de Arcade website.

Advies- en Instemmingsrecht

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken: beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag; de schoolbegroting; de taakverdeling binnen de schoolleiding; het vakantierooster; nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school. De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken: verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan; het schoolreglement; beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan, zoals: de samenstelling van de formatie; taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals: verandering van grondstelling van de school; vaststelling van de schoolgids; vaststelling van de onderwijstijd; de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang. De bevoegdheden zijn terug te vinden in het  MR-Regelement van Arcade. De jaarplanning treft u aan in de Jaarplanning 2023-2024.

Gemeenschappelijke MR

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin de elf montessorischolen die bij Stichting Monton zijn ondergebracht elk twee afgevaardigden hebben (een ouder en een leerkracht). De GMR behandelt onderwerpen betreffende de gehele Stichting Monton, en heeft dus inspraak en adviesrecht met betrekking tot het bestuursbeleid.

Samenstelling

Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op dit moment bestaat de MR uit 6 leden: 3 leerkrachten en 3 ouders. Namens de leerkrachten:

 • Desiree (groep Mint)
 • Mieke (groep Groen)
 • Miranda (groep Lila)

Namens de ouders:

 • Manuela van Otterloo
 • Linda  Jansen
 • Ernst Herstel

De ouderzetel in het samenwerkingsverband (voor Passend Onderwijs) is vacant.

De werkwijze van de MR is vastgelegd in  een huishoudelijk reglement .

Contact

De MR wil bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en het zijn en blijven van een goede en prettige school voor onze kinderen. De MR heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar wil graag met ouders en leerkrachten van gedachten wisselen over het beleid en verschillende invalshoeken daarin. We willen graag weten wat er leeft op en rondom Arcade en zijn daarom gemakkelijk toegankelijk voor ouders en leerkrachten. U kunt ons aanspreken op het schoolplein en/of bereiken via e-mail: mr@montessoriarcade.nl De GMR is bereikbaar via e-mail: gmr@monton.nl

De MR vergadert dit schooljaar op:

 1. Maandag 11 september 2023, 16.00 – 18.00 uur

 2. Maandag 6 november 2023, 18.00 – 20.00 uur

 3. Donderdag 18 januari 2024, 16.00 – 18.00 uur

 4. Maandag 25 maart 2024, 16.00 – 18.00 uur

 5. Maandag 13 mei 2024, 18.30 – 20.30 uur

 6. Donderdag 4 juli 2024, 16.00 – 18.00

*De notulen van een MR vergadering worden in de daaropvolgende vergadering nagelopen, goedgekeurd en op de website geplaatst. De notulen van b.v. MR-1 zullen dus na MR-2 zo snel mogelijk geplaatst worden.

Notulen schooljaar 2023-2024

Notulen schooljaar 2022-2023

Notulen schooljaar 2021-2022:

Notulen schooljaar 2020-2021:

Notulen schooljaar 2019-2020:

Notulen schooljaar 2018-2019: